Inspektor OR

Inspektor Ochrony Radiologicznej

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

[Uczestników szkoleń prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat wymagań na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. 2012, poz. 1534) określa szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie dla celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej dzielą się ze względu na rodzaj działalności związanej z wykorzystaniem aparatu rentgenowskiego do celów medycznych na:

 

 • uprawnienia typu R - nadzorowanie działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej , radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;
 • uprawnienia typu S - nadzorowanie działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości

Do egzaminu z zakresu szkolenia inspektora ochrony radiologicznej dopuszcza się osoby, które złożą
komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, do którego załączone będą:

 

 • odpis(kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;
 • orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R lub S nadaje się osobie, która posiada staż pracy w warunkach narażenia, co najmniej:

 

 • roczny - w przypadku osób posiadających wykształcenie:
 • a) wyższe,
  b) średnie i dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;
 • trzyletni - w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.
 • Staż pracy nie jest wymagany dla:
 • a) osób, które spełniają warunki określone w art. 7 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy;
  b) lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S.

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jednakże do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia jeżeli:

 

 • w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub
 • ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programie studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń lub
 • posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzy letni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu

 

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. - tekst jednolity (Dz. U. 2012 poz. 264, z późn. zm.) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się osobie, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia określonego w rozporządzeniu;
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
 • posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określony w rozporządzeniu.

Informacja IOR

Obecnie nie prowadzimy żadnych szkoleń.